Winparts magazijn verhuisd

31 Mei 2024
Winparts magazijn verhuisd

  Laatst aangepast: 31-05 13:11

  English below

  Winparts is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Met onze groeiende voorraad is het niet meer mogelijk om in het dorpje Winneweer in de oude keukenfabriek te blijven. De locatie werd simpelweg te klein en daarom is onze hele operatie en opslag verhuisd naar Ede.

  In Ede hebben we onze voorraad ondergebracht in ons prachtige nieuwe magazijn, dat is ingericht naast het bestaande magazijn van ons moederbedrijf AAG (Alliance Automotive Group Benelux). Met als doel; betere beschikbaarheid van de producten en daarmee snellere levertijd op een groot deel van het assortiment. Vanuit dit magazijn worden bijvoorbeeld ook de onderdelen aan Partspoint vestigingen in Nederland geleverd.

  Het was een hele operatie om de voorraad en de inpakmachine te verhuizen. Ook het samenvoegen van de Winparts data met die van het veel modernere magazijn in Ede was een uitdaging.

  Veelgestelde vragen

  We snappen dat u veel vragen heeft over uw bestellingen, daarom hebben wij de meest gestelde vragen op een rij gezet.

  Wanneer kan ik mijn bestelling verwachten?

  Voor alle onderdelen die wij direct uit voorraad kunnen leveren, geldt weer: vandaag vóór 19:00 uur besteld is morgen in huis. Dat betekent dat bijna 70.000 onderdelen nu direct leverbaar zijn! 

  Sommige oudere orders hebben vertraging opgelopen, we zijn bezig dit op te lossen en werken de achterstand langzaam weg. Als uw bestelling is vertraagd door de verhuizing, spijt ons dat enorm. We doen er alles aan om ontbrekende onderdelen te verkrijgen en verzenden. 

  Via uw account kunt u de status van uw bestelling volgen wanneer er updates bekend zijn.

  Wanneer wordt mijn retour verwerkt?

  Alle retourzendingen hebben een vertraging opgelopen door de verhuizing van ons magazijn. We doen er alles aan om de achterstanden zo snel mogelijk in te lopen. Na verwerking ontvangt u van ons een mail en heeft u het aankoopbedrag binnen 3 werkdagen weer op de rekening of betaalmethode waarmee u heeft betaald. 

  Kan ik mijn bestelling annuleren? 

  Natuurlijk is een vertraging van uw pakket erg vervelend, we snappen dat u daardoor de order wilt annuleren. Indien de betaling nog niet is afgerond, kunt u dit gemakkelijk zelf doen in ‘Mijn Winparts’ bij de betreffende order, onder het tabblad ‘betaling’. 

  Een order kan niet meer geannuleerd worden als deze al verzameld wordt in het magazijn, wanneer het klaar ligt voor verzending of reeds is verzonden. Voor die tijd is het nog wel mogelijk om te annuleren. 

  Stuur ons een mail met het verzoek tot annuleren. Meerdere malen per dag worden alle annuleringen via e-mail verwerkt, om te voorkomen dat deze orders worden verstuurd. Na annulering ontvangt u binnen 3 werkdagen het volledige bedrag terug op de rekening of betaalmethode waarmee u heeft betaald.

  Kan mijn order gedeeltelijk verzonden worden?

  Mocht een deel van uw order al voorradig zijn, kunnen we de aanwezige producten los opsturen zodat u de onderdelen alvast kunt ontvangen. Mocht u al een deelzending gehad hebben, dan kunnen we dit bij dezelfde order niet nog een keer doen. Hier kunnen onze klantenservicemedewerkers geen uitzonderingen in maken. 

  Kan mijn order/retour voorrang krijgen? 

  We snappen erg goed dat u de onderdelen van uw bestelling zo snel mogelijk wenst te ontvangen, of indien u iets retour heeft gestuurd, dat dit zo snel mogelijk verwerkt wordt. We kunnen helaas geen voorrang geven. We verwerken alle orders en retouren op volgorde van binnenkomst.

  Wat speelt er nu?

  Wellicht heeft u gemerkt dat wij kampen met vertragingen. Wij bieden hiervoor onze excuses aan en we werken er hard aan om dit op te lossen. De stand van zaken op dit moment is als volgt:

  • Er wordt hard gewerkt om de bestellingen van eind april en begin mei waarbij er iets mis is gegaan, op te lossen. Alle ontbrekende producten in deze orders zijn opnieuw besteld en worden zo spoedig mogelijk verzonden.
  • Nieuwe bestellingen worden verzonden zoals normaal, we lopen vertragingen snel in. 
  • Retouren worden weer verwerkt en we doen ons best om de achterstand in de retouren in te lopen. Alles tot en met 23 mei is inmiddels verwerkt. 

  Hieronder onze reis van (van nieuw naar oud):

  Hoever zijn we met de verhuizing van de voorraad en het inpakproces?


  • 1 juni draait onze volledige operatie vanuit Ede en is de verhuizing afgerond.

  • In mei is alles afgebroken in Winneweer. De resterende voorraad (zoals retouren en tweedekans producten) is ingepakt en verplaatst naar Ede.

  • 22 april is het laatste pakketje vanuit Winneweer is verstuurd en de eerste dag dat alle leveringen vanuit Ede zijn verzonden. Ook kunnen klanten direct uit de voorraad van het gezamenlijke distributiecentrum bestellen. Dat betekent dat er meer dan tien keer zoveel producten de volgende dag geleverd kunnen worden aan klanten in Nederland, België en Frankrijk. De inpakmachine is volledig operationeel, en kan bij een optimale aanvoer 800 pakketten per uur inpakken.

  • Begin april kon er niet meer worden afgehaald op de oude locatie en is de voorraad in Winneweer digitaal verhuisd naar het systeem in Ede. Dit was een enorme klus, omdat we van veel leveranciers niet alle data kant-en-klaar aangeleverd krijgen. Ook is de inpakmachine afgebouwd en vervoerd naar de nieuwe hal. Dit was een operatie die in slechts één week is voltooid, om te voorkomen dat er achterstanden ontstonden. In de tussentijd werden alle pakketjes met de hand ingepakt.

  • Februari 2024 Het nieuwe magazijn is opgeleverd, maar nog helemaal leeg. Nu kon het opbouwen beginnen en konden de etage en stellingen worden neergezet. Dit heeft ruim een maand tijd gekost. Er moest veel infrastructuur worden aangelegd, zoals perslucht, stroom, internet en licht voor alle apparatuur.

  • September 2023 is het besluit genomen dat we niet langer kunnen groeien in Winneweer. De locatie had veel onderhoud nodig en had te weinig ruimte om meer bulkvoorraad op te nemen. Door twee locaties samen te voegen in Ede (en ons assortiment aan te vullen) kunnen we heel Nederland van een breder en groter assortiment voorzien. Ook kunnen we onze levertijden nog verder verbeteren omdat we met minder vrachtwagens door heel Nederland hoeven te rijden.

  Winparts' warehouse has moved

  Winparts has grown tremendously in recent years. With our growing stock, it was no longer feasible to stay in the village of Winneweer in the old kitchen factory. The location simply became too small, which is why we are busy moving our entire operation and storage to Ede. 

  In Ede, we are housing our stock in our beautiful new warehouse, which has been set up next to the existing warehouse of our parent company AAG (Alliance Automotive Group Benelux). With the aim of better product availability and faster delivery times on a large part of our inventory. From this warehouse, for example, parts are also delivered to Partspoint branches across the Netherlands.

  Moving the stock and packing machine was quite the operation. Merging the Winparts data with that of the much more modern warehouse in Ede has also been challenging. Luckily we have now managed to resolve this.

  Frequently asked questions

  We understand that you have many questions about your orders, so we have listed the most frequently asked questions.

  When can I expect my order?

  All products that are readily available in our warehouse can be sent out the next day again. This means that nearly 70.000 products are now readily available! 

  Some older order are still delayed due to the relocation. We are slowly working through delayed orders, and we apologize if your order has not been completely delivered yet.

  If you want to know where your order is, you can view its status in  your account, when updates are known. 

  When will my return be processed?

  All returns have been delayed due to the relocation of our warehouse. We are making every effort to make up for the delay as soon as possible. After processing, you will receive an email from us and you will have the purchase amount back to the account or payment method you used to pay within 3 working days. 

  Can I cancel my order?  

  Of course a delay of your parcel is very annoying, and we understand if you want to cancel the order. If the payment has not yet been completed, you can easily do this yourself in ‘My Winparts’ at the order in question, under the ‘payment’ tab. 

  An order can no longer be cancelled if it is already collected in the warehouse, when it is ready for dispatch or has already been dispatched. Before then, it is still possible to cancel. 

  Send us an e-mail with the request to cancel. Several times a day, all cancellations are processed via e-mail to prevent these orders from being shipped.After cancellation, you will receive a full refund to the account or payment method with which you paid within 3 working days. 

  Can my order be partially dispatched?

  If part of your order is already in stock, we can manually create partial shipments so that you can receive these parts in advance. If you have already had a partial shipment, we cannot do this again for the same order. Our customer service staff cannot make any exceptions to this. 

  Can my order/return be given priority?  

  We understand very well that you want to receive the parts of your order as quickly as possible, or if you have sent something back that this is processed as quickly as possible. Unfortunately, we cannot give priority. We process all orders and returns in order of receipt.

  What are we up to currently?

  You may have noticed that we are struggling with delays. We apologise for this and are working hard to resolve it. The current state of affairs is as follows:

  • We are working hard to resolve the orders from late April to early May where something went wrong. All missing products in these orders have been re-ordered and will be shipped as soon as possible.
  • New orders are sent out as usual.
  • Returns are being processed again and we are doing our best to clear the backlog of returns. All returns up until may 23rd should be resolved.

Below is our journey, in reverse chronological order:

Where are we with the stock relocation and packing process?

 • June 1st, the entire operation is running from Ede and the site in Winneweer is no longer being used.

 • In May, everything was be dismantled in Winneweer. The remaining stock (such as returns and second-hand products) has been packed up and restocked in Ede.

 • April 22nd the final parcel from Winneweer was sent. This was the first day that all packages were sent from Ede. Customers can also order directly from the joint distribution centre's stock. This means that over ten times as many products can be delivered the next day to customers in the Netherlands, Belgium and France. The packing machine is fully operational, and can pack 800 parcels per hour at optimal supply.

 • At the beginning of April, collection at our warehouse was no longer available and the stock in Winneweer was digitally moved to the system in Ede. This was a huge job, because we do not receive all data ready to use from many of our suppliers. The packing machine was also dismantled and transported to the new hall. This was an operation that was completed in just one week, to avoid backlogs. In the meantime, all parcels were packaged by hand once again.

 • February 2024. The new warehouse was completed, but still empty. Construction could begin and the floors and shelving were put in place. This took over a month. A lot of infrastructure needed to be built, such as compressed airflow, power, internet, and lights for all the equipment.

 • September 2023, the decision was taken that we can no longer grow in Winneweer. The site needed a lot of maintenance and had too little space to accommodate more stock. By merging two locations in Ede (and adding to our range), we could provide the whole of the Netherlands with a wider assortment. We could also further improve our delivery times as we'd need to drive fewer trucks throughout the Netherlands.

Ecommerce Europe Trustmark

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 10% korting op je volgende bestelling!

Aanmelden