Live blog: Verhuizing Winparts Magazijn

24 April 2024
Live blog: Verhuizing Winparts Magazijn

  Laatst aangepast: 23-05 13:30.

  English below

  Winparts is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Met onze groeiende voorraad is het niet meer mogelijk om in het dorpje Winneweer in de oude keukenfabriek te blijven. De locatie werd simpelweg te klein en daarom zijn we nu druk bezig met het verhuizen van onze hele operatie en opslag naar Ede.

  In Ede gaan we onze voorraad onderbrengen in ons prachtige nieuwe magazijn, dat wordt ingericht naast het bestaande magazijn van ons moederbedrijf AAG (Alliance Automotive Group Benelux). Met als doel; betere beschikbaarheid van de producten en daarmee snellere levertijd op een groot deel van het assortiment. Vanuit dit magazijn worden bijvoorbeeld ook de onderdelen aan Partspoint vestigingen in Nederland geleverd.

  Het is een hele operatie om de voorraad en de inpakmachine te verhuizen. Ook het samenvoegen van de Winparts data met die van het veel modernere magazijn in Ede is uitdagend. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.

  Veelgestelde vragen

  We snappen dat u veel vragen heeft over uw bestellingen, daarom hebben wij de meestgestelde vragen op een rij gezet.

  Wanneer kan ik mijn bestelling verwachten?

  We hebben de achterstanden op nieuwe bestellingen opgelost! Als er bij een product wordt vermeldt dat u het morgen in huis krijgt, mag u verwachten dat dit klopt.

  Veel oudere orders hebben vertraging opgelopen door de verhuizing van ons magazijn van Winneweer naar Ede. We doen er alles aan om de achterstanden in te lopen, ook onze kantoormedewerkers reizen naar Ede en helpen mee.  

  Onze klantenservicemedewerkers hebben momenteel geen duidelijk inzicht in de levertijd van uw order en kunnen u niet voorzien van een duidelijk antwoord. We doen ons best om alles zo spoedig mogelijk de deur uit te krijgen. We hopen hierbij op uw begrip, en bieden onze excuses aan voor dit ongemak.

  Via uw account kunt u de status van uw bestelling volgen wanneer er updates bekend zijn.

  Wanneer wordt mijn retour verwerkt?

  Alle retourzendingen hebben een vertraging opgelopen door de verhuizing van ons magazijn. We doen er alles aan om de achterstanden zo snel mogelijk in te lopen. Na verwerking ontvangt u van ons een mail en heeft u het aankoopbedrag binnen 3 werkdagen weer op de rekening of betaalmethode waarmee u heeft betaald. 

  Kan ik mijn bestelling annuleren? 

  Natuurlijk is een vertraging van uw pakket erg vervelend, we snappen dat u daardoor de order wilt annuleren. Indien de betaling nog niet is afgerond, kunt u dit gemakkelijk zelf doen in ‘Mijn Winparts’ bij de betreffende order, onder het tabblad ‘betaling’. 

  Een order kan niet meer geannuleerd worden als deze al verzameld wordt in het magazijn, wanneer het klaar ligt voor verzending of reeds is verzonden. Voor die tijd is het nog wel mogelijk om te annuleren. 

  Stuur ons een mail met het verzoek tot annuleren. Meerdere malen per dag worden alle annuleringen via e-mail verwerkt, om te voorkomen dat deze orders worden verstuurd. Na annulering ontvangt u binnen 3 werkdagen het volledige bedrag terug op de rekening of betaalmethode waarmee u heeft betaald. 

  Kan mijn order gedeeltelijk verzonden worden?

  Mocht een deel van uw order al voorradig zijn, kunnen we handmatig deelzendingen aanmaken zodat u deze onderdelen alvast kunt ontvangen. Mocht u al een deelzending gehad hebben dan kunnen we dit bij dezelfde order niet nog een keer doen. Hier kunnen onze klantenservicemedewerkers geen uitzonderingen in maken. 

  Kan mijn order/retour voorrang krijgen? 

  We snappen erg goed dat u de onderdelen van uw bestelling zo snel mogelijk wenst te ontvangen, of indien u iets retour heeft gestuurd dat dit zo snel mogelijk verwerkt wordt. We kunnen helaas geen voorrang geven. We verwerken alle orders en retouren op volgorde van binnenkomst.

  Wat speelt er nu?

  Wellicht heeft u gemerkt dat wij kampen met vertragingen. Wij bieden hiervoor onze excuses aan en we werken er hard aan om dit op te lossen. De stand van zaken op dit moment is als volgt:

  • Er wordt hard gewerkt om de bestellingen van eind april t/m begin mei waarbij er iets mis is gegaan, op te lossen. Alle ontbrekende producten in deze orders zijn opnieuw besteld en worden zo spoedig mogelijk verzonden.
  • Pakketjes worden verzonden zoals normaal, we lopen achterstanden snel in. 
  • Onze assortiment wordt langzaamaan weer normaal beschikbaar.
  • Retouren worden weer verwerkt en we doen ons best om de achterstand in de retouren in te lopen. Alles tot en met 8 mei is inmiddels verwerkt. 
  • Op 26 april heeft het deelzenden van incomplete bestellingen plaatsgevonden. Dit betekent dat als u een incomplete bestelling heeft ontvangen, de kans groot is dat de rest van uw bestelling nog volgt.

  Hieronder onze reis van (van nieuw naar oud):

  Hoever zijn we met de verhuizing van de voorraad en het inpakproces?


  • 1 juni moet de volledige operatie vanuit Ede draaien en is de locatie in Winneweer buiten gebruik. 

  • In mei wordt alles afgebroken in Winneweer. De resterende voorraad (zoals retouren en tweedekans producten) wordt ingepakt en verplaatst naar Ede.

  • Op dit moment zijn we bezig met de aanleg van een brug tussen de twee magazijnen in Ede, om de aanvoer van pakketten te versnellen. Nu rijdt er regelmatig een vrachtwagen met goederen van het bestaande magazijn, naar het nieuwe. Niet echt efficiënt, maar we verwachten dat in mei de brug wordt opgeleverd en operationeel is.

  • 22 april is de eerste dag dat we alle leveringen vanuit Ede versturen. Het laatste pakketje vanuit Winneweer is verstuurd. De hardlopende producten zijn opgevoerd in het nieuwe systeem en liggen in de nieuwe hal op voorraad. Ook kan er door klanten direct uit de voorraad van het gezamenlijke distributiecentrum worden besteld. Dat betekent dat er meer dan tien keer zoveel producten de volgende dag geleverd kunnen worden aan klanten in Nederland, België en Frankrijk. De inpakmachine is volledig operationeel, en kan bij een optimale aanvoer 800 pakketten per uur inpakken.

  • Begin april kan er niet meer worden afgehaald op de oude locatie en wordt de voorraad in Winneweer digitaal verhuisd naar het systeem in Ede. Dit is een enorme klus, omdat we van veel leveranciers niet alle data kant-en-klaar aangeleverd krijgen. Ook wordt de inpakmachine afgebouwd en vervoerd naar de nieuwe hal. Dit is een operatie die in slechts één week voltooid is, om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan. In de tussentijd worden alle pakketjes weer met de hand ingepakt!

  • Februari 2024 Het nieuwe magazijn is opgeleverd, maar nog helemaal leeg. Nu kan het opbouwen beginnen en kunnen de etage en stellingen erin. Dit neemt ruim een maand in beslag. Er moet veel infrastructuur aangelegd worden, zoals perslucht, stroom, internet en licht voor alle apparatuur.

  • September 2023 is het besluit genomen dat we niet langer kunnen groeien in Winneweer. De locatie heeft veel onderhoud nodig en heeft te weinig ruimte om meer bulkvoorraad op te nemen. Door twee locaties samen te voegen in Ede (en ons assortiment aan te vullen) kunnen we heel Nederland van een breder en groter assortiment voorzien. Ook kunnen we onze levertijden nog verder verbeteren en de kosten van transport omlaag brengen, omdat we met minder vrachtwagens door heel Nederland hoeven te rijden.

  Live blog: Moving Winparts' Warehouse

  Winparts has grown tremendously in recent years. With our growing stock, it was no longer feasible to stay in the village of Winneweer in the old kitchen factory. The location simply became too small, which is why we are now busy moving our entire operation and storage to Ede. 

  In Ede, we will house our stock in our beautiful new warehouse, which will be set up next to the existing warehouse of our parent company AAG (Alliance Automotive Group Benelux). With the aim of better product availability and faster delivery times on a large part of the range. From this warehouse, for example, parts are also delivered to Partspoint branches in the Netherlands.

  Moving the stock and packing machine is quite an operation. Merging the Winparts data with that of the much more modern warehouse in Ede is challenging. We are currently working hard on this.

  Frequently asked questions

  We understand that you have many questions about your orders, so we have listed the most frequently asked questions.

  When can I expect my order?

  Many orders have been delayed due to the relocation of our warehouse from Winneweer to Ede. We are doing everything possible to make up for the delay as soon as possible, our office staff are also travelling to Ede and helping out.  

  Our customer service staff currently do not have a clear understanding of the delivery time of your order and cannot provide you with a clear answer. We are doing our best to get everything out the door as soon as possible. We hereby hope for your understanding, and apologise for this inconvenience.

  You can follow the status of your order via your account, when updates are known. 

  When will my return be processed?

  All returns have been delayed due to the relocation of our warehouse. We are making every effort to make up for the delay as soon as possible. After processing, you will receive an email from us and you will have the purchase amount back to the account or payment method you used to pay within 3 working days. 

  Can I cancel my order?  

  Of course a delay of your parcel is very annoying, and we understand if you want to cancel the order. If the payment has not yet been completed, you can easily do this yourself in ‘My Winparts’ at the order in question, under the ‘payment’ tab. 

  An order can no longer be cancelled if it is already collected in the warehouse, when it is ready for dispatch or has already been dispatched. Before then, it is still possible to cancel. 

  Send us an e-mail with the request to cancel. Several times a day, all cancellations are processed via e-mail to prevent these orders from being shipped.After cancellation, you will receive a full refund to the account or payment method with which you paid within 3 working days. 

  Can my order be partially dispatched?

  If part of your order is already in stock, we can manually create partial shipments so that you can receive these parts in advance. If you have already had a partial shipment, we cannot do this again for the same order. Our customer service staff cannot make any exceptions to this. 

  Can my order/return be given priority?  

  We understand very well that you want to receive the parts of your order as quickly as possible, or if you have sent something back that this is processed as quickly as possible. Unfortunately, we cannot give priority. We process all orders and returns in order of receipt.

  What are we up to currently?

  You may have noticed that we are struggling with delays. We apologise for this and are working hard to resolve it. The current state of affairs is as follows:

  • We are working hard to resolve the orders from late April to early May where something went wrong. All missing products in these orders have been re-ordered and will be shipped as soon as possible.
  • Part-sending of incomplete orders took place on April 26th. This means that if you received an incomplete order, chances are that the rest of your order will still follow.
  • Returns are being processed again and we are doing our best to clear the backlog of returns.

Below is our journey, in reverse chronological order:

Where are we with the stock relocation and packing process?

 • June 1st, the entire operation should be running from Ede and the site in Winneweer will be out of use.

 • In May, everything will be dismantled in Winneweer. The remaining stock (such as returns and second-hand products) will be packed up and restocked in Ede.

 • We are currently building a bridge between the two warehouses in Ede to speed up the supply of parcels. Now a truck with goods regularly drives from the existing warehouse, to the new one. Not exactly efficient, but we expect the bridge to be completed and operational in May.

 • April 22nd is the first day that we are sending all deliveries from Ede. The last parcel from Winneweer has been sent. Our best selling products have been entered into the new system and are in stock in the new hall. Customers can also order directly from the joint distribution centre's stock. This means over ten times as many products can be delivered the next day to customers in the Netherlands, Belgium and France. The packing machine is fully operational, and can pack 800 parcels per hour at optimal supply.

 • At the beginning of April, collection at our warehouse is no longer available and the stock in Winneweer will be digitally moved to the system in Ede. This is a huge job, because we do not receive all the data ready to use from many of our suppliers. The packing machine is also being dismantled and transported to the new hall. This is an operation that will be completed in just one week, to avoid backlogs. In the meantime, all parcels will be packed by hand once again!

 • February 2024. The new warehouse is completed, but is still empty. Now construction can begin and the floors and shelving can be put in. This takes over a month. A lot of infrastructure needs to be built, such as compressed airflow, power, internet and lights for all the equipment.

 • September 2023, the decision was taken that we can no longer grow in Winneweer. The site needs a lot of maintenance and has too little space to accommodate more stock. By merging two locations in Ede (and adding to our range), we can provide the whole of the Netherlands with a wider assortment. We can also further improve our delivery times and reduce transport costs, as we need to drive fewer trucks throughout the Netherlands.

Ecommerce Europe Trustmark

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 10% korting op je volgende bestelling!

Aanmelden